Een huis vol kunstenaars, 1944....

Index Kunst in Rotterdam

in: De Prins (44e jaargang), 17 juni 1944....

     

Te Rotterdam heeft de kunst, zoowel de beeldende kunst als de muziek, de laatste tien jaren een tijdperk van groote innerlijke ontwikkeling en dientengevolge ook van opbloei gekend. Ook de oorlog heeft die niet tegengehouden, zooals de ontelbare concerten en de vele goede schilderijen en beeldhouwwerken, die men nog steeds op tentoonstellingen en in ateliers kan bewonderen, getuigen.
Natuurlijk hadden ook de Rotterdamsche kunstenaars zich in de oude binnenstad gevestigd, langs de Maas en langs de havens verried menig “raam zonder gordijnen” overdag en menig nog laat verlicht venster des avonds aan de ingewijden wie er aan het werk was of wie zich nog aan de gezelligheid wijdde.
Na mei 1940 moest er voor een aantal hunner nieuw onderdak worden gezocht en het particulier initiatief van eenige kunstminnaars leidde er toe, dat de gemeente de beschikking kreeg over een aantal verdiepingen van een nieuw flatgebouw. Zij nam de helft van de huur voor haar rekening en de schilders, musici en andere kunstenaars, die telkens twee aan twee één woning ter beschikking kregen, moeten de andere helft opbrengen.
Zoo is er dan te Rotterdam “een huis vol kunstenaars” gekomen, voor wie het romantische atelier met potkachtel en gootsteen heeft afgedaan. Het maakte plaats voor de degelijke rust van een flat met centrale verwarming, stalen ramen, douche en frigidaire. Factoren, die echter op de kunst, welke er ontstaat, gelukkig van geen beklemmende invloed blijken!

 

Dit flatgebouw staat op de hoek van de 's Gravendijkwal en de Rochussenstraat.

    

Wim Chabot, bekwaam restaurateur van oude schilderijen en daarbij zelf een schilder met veel talent, woont wel in de flat, maar is er op het oogenblik niet omdat hij herstellende is van een ernstige ziekte. Daarom zocht de fotograaf hem in den tuin van het ziekenhuis op.
Hij en zijn gezin deelde een flat met Annie Nederbragt.

 

De musicus Roodnat, thans verbonden aan het circus Mikkenie-Strassburger, is uiteraard niet veel thuis, maar af en toe vindt hij toch wel een gelegenheid om korten tijd bij zijn vrouw en kind door te brengen.

 

Kees van der Laan, vroeger bekend van zijn mooie affiches, beperkt zich tegenwoordig bijna uitsluitend tot de schilderkunst.

 

Op iedere verdieping wijdt zich wel iemand aan de kunst. Op een der hoogste woont de pianiste Annie Nederbragt, die zich voorbereidt op een harer pianorecitals.

 

De schilder J. van As bezig aan een zijner stillevens.

 

Ook de schilder Leo Oosthout woont en werkt in de kunstenaarsflat.

 

En wanneer een schilder met een schilderes trouwt, schilderen ze samen in hetzelfde atelier. Aad Kikkert met zijn vrouw bij hun werk.

 

Zelfportret van den schilder en etser A.J. Neuhuys, die een jaar of dertig geleden uit zijn geboorteplaats Antwerpen "voor korten tijd" naar Rotterdam kwam. Nu woont hij er nog en hij wil er niet meer weg, over welk feit de Nederlandsche kunst zich kan verheugen.

 

Pieter den Besten, teekenaar, schilder, ontwerper van binnenhuis-inrichtingen en decorateur, heeft zijn atelier in de flat. Een zijner jongste scheppingen is een mooie wandschildering in het kantoorpand van een Rotterdamschen wijnhandel.

   

Foto's: De Prins - Molkenboer

Rotterdam toen en nu